Hao123

Hao123 Games

Teka-teki

Patapon

loading 0%
Play

Patapon Giới thiệu

Patapon - Train and move your Patapon tribe through each level. Destroy obstacles, accumulate tribesmen and unlock rewards for yourself along the way. Hurry up, a Patapon festival celebration awaits!

  • Patapon Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu