Hao123

Hao123 Games

Balapan

Sprint Racer

loading 0%
Play

Sprint Racer Giới thiệu

Sprint Racer - Get ready for an ultimate driving challenge. You have do drive your high speed racing car on a very crowded road. Your goal is to reach the finish line before time runs out to pass the level. Avoid other cars, and try to get as much nitro as you can to be able to complete all the levels.

  • Sprint Racer Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu