Hao123

Hao123 Games

Aksi

Droptris

loading 0%
Play

Droptris Giới thiệu

Droptris - This is quite a standard Tetris game, but with different game modes. The marathon mode is the classical endless Tetris. In other modes you need to eliminate a certain number of lines in the shortest time possible.

  • Droptris Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu