Hao123

Hao123 Games

pertualangan

Metal Slug 2

loading 0%
Play

Metal Slug 2 Giới thiệu

The gameplay of the series is characteristic of run and gun games: large numbers of enemies and a player character with extremely powerful weapons. In most run and guns, contact with an enemy leads to annihilation

  • Metal Slug 2 Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu