Hao123

Hao123 Games

Topic

angry birds

Angry Bird

loading 0%
Play

Angry Bird Giới thiệu

In this game you have a gun, and using vystrelivaya that you need to do all the efforts whatsoever to get into a greenish pig. Do you have to do an unlimited number of attempts. Management: keyboard, arrow keys and mouse. The game has a lot of interesting and exciting levels and nice music. Good luck! It is useful to you!

  • Angry Bird Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu