Hao123

Hao123 Games

Topic

Barbie Games

Barbie's Chocolate Ice Cream Cake Roll

Barbie's Chocolate Ice Cream Cake Roll

loading 0%
Play

Barbie's Chocolate Ice Cream Cake Roll Giới thiệu

Today is Ken's birthday and Barbie wants to surprise him with his favorite recipe: Chocolate Ice Cream Cake Roll. Barbie has a special way of making this recipe and she wants to share her cooking secrets with you. Are you ready girls? Let's get started. You will be guided step by step through the cooking process, you just have to follow the hints and the instructions. I'm sure you will have a lot of fun!

  • Barbie's Chocolate Ice Cream Cake Roll Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu