Hao123

Hao123 Games

Strategi

Car Transporter

loading 0%
Play

Car Transporter Giới thiệu

As a Car Transporter your job is to transport Cars from the garage to the showroom. Make sure to transport all cars without damage to the destination. Press reset to start your level again.

  • Car Transporter Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu