Hao123

Hao123 Games

Kartu

Aces Up Solitaire

loading 0%
Play

Aces Up Solitaire Giới thiệu

In this game you need to remove all the cards until only the aces are left. When the top cards of two columns have the same suit, you can click the lower ranked one to remove it. Aces are the highest ranked cards. When one of the columns become empty, you can click to move the top card from another column to its place. You can also click the deck of covered cards at the bottom to deal new cards.

  • Aces Up Solitaire Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu